Health

Q-Fever

Chlamydia trachomatis

Psittacosis, Chlamydophila psittaci

Avian Chlamydiosis